GDPR

GDPR


Her kan du læse om, hvordan zoneterapeut Malene Plougmann håndterer personoplysninger.


Dataansvarlig: Zoneterapeut Malene Plougmann 


Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).


Indsamling af personoplysninger

Zoneterapeut Malene Plougmann indsamler følgende oplysninger om dig som klient:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer


Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål, at jeg kan føre en journal på dig samt fakturere dig for ydelsen. Som klient kan du til hver en tid bede om at se din journal.


Tidsperiode for behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet. Efter endt forløb opbevares din journal i 5 år jf. Styrelsen for Patientsikkerheds regler omkring journalopbevaring.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens § 10.


Dine rettigheder

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.


Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.


Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.


Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte mig. Kontaktoplysninger finder du her


Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.